Search

Issue
Title
Authors
Asthma
Chuchalin A.G., Avdeev S.N., Aisanov Z.R., Belevskiy A.S., Vasilyeva O.S., Geppe N.A., Ignatova G.L., Kniajeskaia N.P., Malakhov A.B., Meshcheryakova N.N., Nenasheva N.M., Fassakhov R.S., Khaitov R.M., Ilina N.I., Kurbacheva O.M., Astafyeva N.G., Demko I.V., Fomina D.S., Namazova-Baranova L.S., Baranov A.A., Vishneva E.A., Novik G. ., Bobkov A.P., Francuzevica L.Y.
Socio-demographic factors of overweight patients with bronchial asthma associated with receiving counseling on weight loss: population study data
Kashutina M.I., Zhernov Y.V., Kontsevaya A.V.
Characteristics of cytokine gene polymorphisms in children with different phenotypes of bronchial asthma
Prosekova E.V., Dolgopolov M.S., Sabynych V.A., Zhdanova O.L., Turyanskaya A.I.
Bronchial asthma from the perspective of glycomics
Shipunov I.D., Kupaev V.I., Zhestkov A.V.
Pharmacoeconomic analysis of bronchial asthma prophylaxis in adults and children with allergic rhinitis by means of sublingual allergen-specific immunotherapy
Lemeshko V.A., Ratushnyak S.S., Gorkavenko F.V., Nazarova E.V., Ilina N.I., Omelyanovskiy V.V.
Efficacy of anti-IL-5 therapy with mepolizumab for severe bronchial asthma and concomitant inflammatory nasal diseases in real clinical practice
Naumova V.V., Beltyukov E.K., Kiseleva D.V.
The effectiveness of anti-IgE therapy for allergic rhinitis in patients with severe atopic bronchial asthma and concomitant allergic rhinitis in real clinical practice
Kiseleva D.V., Beltyukov E.K., Naumova V.V.
Allergen-specific immunotherapy and real-world evidence
Timoshenko D.O., Pavlova K.S., Kurbacheva O.M.
Prevalence of severe bronchial asthma phenotypes in the Middle Urals
Beltyukov E.K., Naumova V.V., Abdullaev V.C., Styazhkina Y.A., Vedenskaya S.S.
Smoking and respiratory allergic diseases
Devyatkova E.A., Minaeva N.V., Tarasova M.V.
TARGET THERAPY OF BRONCHIAL ASTHMA WITH LEUKOTRIENE RECEPTOR AGONISTS
Nenasheva N.M.
PHENOTYPES AND ENDOTYPES OF BRONCHIAL ASTHMA: FROM PATHOGENESIS AND CLINICAL FEATURES TO THERAPY
Kurbacheva O.M., Pavlova K.S.
New opportunities for treatment of severe bronchial asthma: from clinical studies to portraits of patients
Nenasheva N.M.
Monoclonal antibodies in the treatment of bronchial asthma
Ilina N.I., Kurbacheva O.M.
Organization of immunobiological therapy for severe bronchial asthma in the Sverdlovsk region
Beltyukov E.K., Shelyakin V.A., Naumova V.V., Vinogradov A.V., Smolenskaya O.G.
ASTHMA PHENOTYPES DIFFICULT TO TREAT: THE POSSIBILITY TO ACHIVE A CONTROL
Nenasheva N.M., Belevskiy A.S., Fassahov R.S., Emelyanov A.V.
THE PLACE OF ANTILEUKOTRIENE MEDICATIONS IN ANTIINFLAMMATORY THERAPY OF BRONCHIAL ASTHMA
Kurbacheva O.M., Galitskaya M.A.
Infectious and noninfectious sensibilization of patients with bronchial asthma and chronic obstructive pulmonary disease
Fedoseev G.B., Trofimov V.I., Timchik V.G., Negrutsa K.V., Golubeva V.I., Gorovneva E.V., Razumovskaya T.S., Birula I.V., Alexandrin V.A., Kryakunov K.N.
The response variability of the asthma patients to the standard pharmacotherapy
Pavlova K.S., Mdinaradze D.S., Kurbacheva O.M.
Modern view on immunopathogenesis of asthma
Kurbacheva O.M., Zhestkov A.V., Nagatkin D.A., Kulagina V.V., Nagatkina O.V.
Features of atopic bronchial asthma in adults: treatment and control
Nenasheva N.M., Buriev B.B., Nenasheva N.M., Buriev B.B.
The efficiency of non-specific inhaled immunotherapy with ruzam in patients with atopic bronchialasthma
Terekhov D.V., Nenasheva N.M., Terekhov D.V., Nenasheva N.M.
Regarding to the issue of the role of cytokines in the pathogenesis of asthma and the possibilities of anticytokine therapy
Fedoseev G.B., Trofimov V.I., Negrutsa K.V., Timchik V.G., Golubeva V.I., Aleksandrin V.A., Razumovskaya T.S., Kryakunov K.N.
Principles of selecting therapy for patients with mild asthma. RAACI and RRO agreed recommendations
Avdeev S.N., Aysanov Z.R., Arkhipov V.V., Belevskiy A.S., Viesel A.A., Demko I.V., Emelyanov A.V., Ilina N.I., Kurbacheva O.M., Leshchenko I.V., Nenasheva N.M., Ovcharenko S.I., Fassahov R.S.
Bronchial asthma: pharmacogenetic approaches to optimization of inhaled glucocorticosteroid therapy
Zastrozhina A.K., Zakharova I.N., Sychev D.A.
Nitric oxide in exhaled air as a marker of bronchial asthma control
Nenasheva N.M., Fomina D.S., Buriev B.B.
THE IMPACT OF SUBLINGUAL ALLERGEN IMMUNOTHERAPY ON ASTHMA CONTROL AND THE QUALITY OF LIFE LEVEL IN PATIENTS WITH ALLERGIC ASTHMA AND SENSITIZATION TO TREES POLLEN
NAGATKIN D.A., ZHESTKOV A.V.
Ways of an estimation of asthma control methods
Il'ina E.V., Kurbacheva O.M., Il'ina N.I., Ilina E.V., Kurbacheva O.M., Ilina N.I.
T2 asthma and T2-associated diseases: a consolidated approach to biological therapy
Nenasheva N.M.
ALGORITHM OF ASSESSMENT OF ASTHMA CONTROL
Nazarova E.V., Kurbacheva O.M., Il'ina N.I., Nazarova E.V., Kurbacheva O.M., Ilina N.I.
The role of ß2-adrenergic receptor gene polymorphisms in the pharmacological response to bronchial asthma therapy
Pavlova K.S., Mdinaradze D.S., Kofiadi I.A., Kurbacheva O.M.
Changing the basic treatment as a way to achieve asthma control
Kurbacheva O.M., Pavlova K.S.
Patient with polymorbid pathology. Possibilities of therapy with monoclonal antibodies
Astafyeva N.G., Udovichenko E.N.
Patient dropouts from sublingual allergen specific immunotherapy with house dust mites. Solving a problem.
Trusova O.V., Kamaev A.V., Makarova I.V.
Assessment of cytokine profile and T-lymphocyte subpopulations in blood serum in children with allergic diseases of the respiratory system
Prosekova E.V., Turyanskaya A.I., Plekhova N.G., Dolgopolov M.S., Sabynych V.A.
Features of asthma treatment during pregnancy
Lavrova O.V., Petrova M.A., \\Fedoseev G.B.
THE CLINICAL DISPLAYS AND THE FUNCTIONAL ACTIVITYOF RIBOSOMAL GENES IN ASTHMATIC CHILDREN
Ivanov V.P., Stabrovskaya N.V., Bogomazov A.D., Trubnikova E.V., Ivanov V.P., Stabrovskaya N.V., Bogomazov A.D., Trubnikova E.V.
ALLERGY AND SPORTS
Uyba V.V., Khaitov R.M., Il'ina N.I., Luss L.V., Martynov A.I., Ujba V.V., Khaitov R.M., Ilina N.I., luss l.V., Martynov A.I.
Improvement of control methods of treatment of mycoplasma infection in children with bronchial asthma
Geppe N.A., Krylova N.A., Rakovskaia I.V., Gorina L.G., Barkhatova O.I., Goncharova S.A., Levina G.A., Utiusheva M.G.
Expired air nitric oxide in patients with bronchial asthma and chronic obstructive pulmonary disease with different disease course
Fedoseev G.B., Trofimov V.I., Timchik V.G., Negrutsa K.V., Razumovskaya T.S., Rogachova N.N., Alexandrin V.A., Kriakunov K.N.
NEW OPPORTUNITIES FOR THE TREATMENT OF UNCONTROLLED ASTHMA IN RUSSIA
Ilina N.I., Shartanova N.V., Latysheva E.A., Denisov M.A.
The influence of climatic factors on the spectrum and structure of allergic diseases in the case of the Moscow region
Ilyina N.I., Luss L.V., Kurbacheva O.M., Nazarova E.V., Pavlova K.S.
Relvar Ellipta® - new molecule in a new delivery system - new horizons in the treatment of bronchial asthma
Nazarova E.V., Latysheva E.A.
Exercise-induced asthma: epidemiology, pathogenesis, therapy peculiarities
Tsarev S.V.
Levocetirizine in clinical practice of allergist
Elisyutina O.G., Shtyrbul O.V.
GLUCOSAMINYLMURAMYL DIPEPTIDE IN THE THERAPY OF PATIENTS WITH ATOPIC BRONCHIAL ASTHMA AND CLINICAL MANIFESTATIONS OF THE SYNDROME OF SECONDARY IMMUNE DEFICIENCY
Skorokhodkina O.V., Luntsov A.V.
Monitoring of immune mechanisms of pathogenesis and efficiency of immune therapy in children with various phenotypes of bronchial asthma
Prosekova E.V., Sitdikova T.S., Zhdanova O.L.
The modern view of the role of innate and adaptive immunity in bronchial asthma
Galitskaya M.A., Kurbacheva O.M.
Component allergy diagnostics as a tool for the management of patients with allergic diseases
Churyukina E.V., Dudareva M.V., Kolesnikova N.V., Filippov E.F., Ukhanova O.P.
Analysis of the genotypes and interleukins 17A, 17F blood levels in children with allergic bronchial asthma and allergic rhinitis
Prosekova E.V., Turyanskaya A.I., Dolgopolov M.S., Zhdanova O.L., Sabynych V.A.
Passport of sensitization of schoolchildren as a tool for the prevention of asthma
Dzhambekova G.S., Katsamaki S.P., Garib V.F.
Has the first generation of antihistamines any advantages?
Il'ina N.I., Pavlova K.S., Kurbacheva O.M., Lljina N.L., Pavlova K.S., Kurbacheva O.M.
The prevalence of bronchial asthma among the urban and rural population of Penza region
Manzhos M.V., Fedenko E.S., Shkadov S.A., Orlov Y.A., Batanova B.A., Kulakova I.A., Manzhos M.V., Fedenko E.S., Orlov Y.A., Shkadov S.A., Batanova V.A., Kulakova L.
Reasons and mechanisms of organ remodeling in kidney, cardiovascular diseases and bronchialasthma
Pytsky V.I.
NEW FEATURES OF THE PHARMACOLOGICAL CONTROL OF ASTHMA
Nazarova E.V., Il'ina N.I., Nazarova E.V., Ilina N.I.
Mometasone furoate dry powder inhaler for the treatment of asthma
Emelyanov A.V., Goryachkina L.A.
Group of Investigators for ERAs Program, Russia. Allergic rhinitis and asthma in real clinical practice in Russia: multicenter clinical study
Emelyanov A.V., Goryachkina L.A., Astafeva N.G., Fassakhov R.S., Chernyak B.A., Abelevich M.M., Ignatova G.L., Kudelia L.M., Zhestkov A.V., Leschenko I.V., Sobko E.A., Alexeenko V.A., Burlachuk V.T., Lobanov K.I., Frolova S.A., Galimova E.S., Khassanova R.B., Koroleva M.G.
THE ROLE OF NEBULIZED BECLOMETHASONE DIPROPIONATE IN THE TREATMENT OF BRONCHIAL ASTHMA
Avdeev S.N.
HIGH-DOSE SUBLINGUAL ALLERGEN IMMUNOTHERAPY: ADVISABILITY AND SAFETY
KURBACHEVA O.M., PAVLOVA K.S.
PLATELET-ACTIVATING FACTOR AND IT’S INTERRELATION WITH ALLERGIC DISEASES
FOMINA D.S., GORYACHKINA L.A., BOBRIKOVA E.N.
Clinical and laboratory features in young patients with bronchial asthma and obesity
Demko I.V., Sobko E.A., Soloveva I.A., Kraposhina A.Y., Ishenko O.P., Gordeeva N.V., Egorov S.A., Vturina S.S.
Clinical efficacy of allergen-specific immunotherapy in children with combined forms of respiratory trees pollen allergy
Emelina Y.N., Tuzankina i.A., Zurochka A.V.
To the question of prenatal predisposing factors to allergic diseases
Lavrova O.V., Dymarskaya Y.R., Petrova M.A., Fedoseev G.B.
ARIA 2016: Integrated care pathways for predictive medicine across the life cycle
Khaitov M.R., Namazova-Baranova L.S., Chuchalin A.G., Dayhes N.A., Ilina N.I., Kurbacheva O.M., Agache I., Bachert C., Bedbrook A., Canonica G.W., Casale T., Cruz A.A., Fokkens W.J., Hellings P.W., Samolinski B., Bousquet J.
THE FUNCTIONAL STATUS OF NEUTROPHILS IN PATIENTS WITH BRONCHIAL ASTHMA, CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE, BRONCHIAL ASTHMA IN COMBINATION WITH CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE AND COMMUNITY-ACOUIRED PNEUMONIA
Fedoseev G.B., Trofimov V.I., Negrutsa K.V., Tymchyk V.G., Golubeva V.I., Alexandrin V.A., Razumovskaya T.S.
The role of pulmonary function test in bronchial asthma diagnostics
Treskunov V.K., Zenokhov S., Didkovskiy N., Karaulov A.V., Sidorenko I.V., Zakharzhevskaya T.V., Treskunov V.K., Zenokhov S.A., Didkovskiy N.A., V K., Sidorenko I.V., Zakharzhevskay T.V.
The role of atopy patch test with aeroallergens in allergic diseases diagnostics
Smolnikov E.V., Litovkina A.O., Kolykhalova K.I., Elisyutina O.G., Fedenko E.S.
NEW FIXED COMBINATION (FOSTER) FOR LONG AND SAFE ASTHMA CONTROL
Nenasheva N.M., Nenasheva N.M.
Chitin and chitinases in allergic reactions
Kulikov S.N., Tyurin Y.A., Dolbin D.A., Fassakhov R.S., Kulikov S.N., Turin I.A., Dolbin D.A., Fassakhov R.S.
CHANGES IN BRONCHIAL ASTHMA CONTROL AND INFLAMMATION BIOMARKERS DURING THE ALLERGEN-SPECIFIC IMMUNOTHERAPY AND ACCOMPANYINGTREATMENT
Eliseeva T.I., Kul'gina Y.S., Balabolkin I.I., Eliseeva T.I., Kulgina U.S., Balabolkin I.I.
EFFECT OF MULTILEVEL AIR CLEANING FOR PATIENTS WITH SEASONAL ALLERGIC RHINITIS AND ASTHMA
Averyanov A.V., Elisyutma O.G., Fedenko E.S., Sokurenko S.I., Borisova T.V., Ilina N.I.
The basic markers of neutrophilic inflammation in severe bronchial asthma (the literature review)
Goryachkina L.A., Biteeva D.V., Fomina D.S.
MODERN VIEW ON THE PROBLEM OF HOUSE DUST MITES SENSITIZATION
Kurbacheva O.M., Pavlova K.S., Melnikova E.A.
INFLUENCE OF DELIVERY ON PATIENTS’ ADHERENCE TO THERAPY OF BRONCHOOBSTRACTIVE DISEASES
Shartanova N.V.
BRONCHIAL ASTHMA AND SMOKING: CLINICAL FEATURES AND DIAGNOSTICS
Blinchikova M.S., Zhestkov A.V.
Allergic bronchopulmonar aspergillosis in asthmatic patients
Kozlova Y.I., Sobolev A.V., Frolova E.V., Aak O.V., Burygina E.V., Klimko N.N.
Fungal sensitization of patients with asthma in St. Petersburg
Kozlova Y.I., Frolova E.V., Sobolev A.V., Aak O.V., Uchevatkina A.E., Filippova L.V., Burygina E.V., Klimko N.N.
Experimental mouse model of bronchial asthma induced by house dust mite Dermatophagoides pteronyssinus allergenic extract
Babakhin A.A., Laskin A.A., Kamishnikov O.Y., Shershakova N.N., Shilovskiy I.P., Berzhets V.M., Gushchin I.S., Khaitov M.R.
Asthma induced by physical effort - the problem of a large sports and not only
Glushkova E.F., Surovenko T.N., Shartanova N.V., Krasnova J.N.
Algorithm of biophenotyping and choice of medication for targeted therapy of severe uncontrolled asthma with eosinophilic type of airways inflammation
Ilina N.I., Nenasheva N.M., Avdeev S.N., Aisanov Z.R., Arkhipov V.V., Vizel A.A., Emelyanov A.V., Knyazheskaya N.P., Kurbacheva O.M., Leshchenko I.V., Osipova G.L., Styrt E.A., Titova O.N., Fassakhov R.S., Fedosenko S.V.
IMPACT OF ENVIRONMENTAL POLLUTION ON THE PREVALENCE OF ALLERGIC DISEASES AMONG THE EMPLOYEES OF INDUSTRIAL SITES LOCATED AT FORMER URANIUM ORES MINES
Ilina N.I., Luss L.V., Martynov A.I., Tsarev S.V., Astafurov V.I., Sidorovich O.I., Martynov-Radushinski A.A., Nazarova E.V., Shartanova N.V.
Risk factors of bronchial asthma, chronic obstructive lung disease and «OVERLAP» syndrome asthma-COPD among adults in Ekaterinburg
Abdullaev V.C., Beltyukov E.K., Naumova V.V.
The analysis of efficiency of international recommendations introduction on the treatment of a bronchial asthma on an outpatient basis
Petukhova A.Y., Bel'tyukov E.K., Petukhova A.U., Beltyukov E.K.
Dupilumab: new opportunities for the treatment of asthma and chronic rhinosinusitis with nasal polyps
Dyneva M.E., Aminova G.E., Kurbacheva O., Il'ina N.I.
Grass pollen allergy: a disease-modifying sublingual allergen-specific immunotherapy with the SQ timothy grass extract tablet
Litovkina A.O., Smolnikov E.V., Elisyutina O.G., Fedenko E.S.
FORADIL COMBI - OPTIMAL DECISION TO ACHIEVE THE ASTHMA CONTROL
Il'ina N.I., Kurbacheva O.M., Latysheva E.A., Ilina N.I., Kurbacheva O.M., Latysheva E.A.
Multiple faces of bronchial asthma
Fedoseev G.B., T rofimov V.I., Fedoseev G.B., Trofimov V.I.
NEUTROPHILS AND RESPIRATORY TRACT BACTERIAL INFECTIONS IN PATIENTS WITH BRONCHIAL ASTHMA AND COPD
Fedoseev G.B., Trofimov B.I., Rogacheva N.N., Razumovskaya T.S., Fedoseev G.B., Trofimov V.I., Rogacheva N.N., Razumovskaya N.S.
Multiple faces of bronchial asthma - phenotypes and clinical pathogenetic variants
Fedoseev G.B., Trofimov V.I., Shailieva L.O., Eliseeva M.V., Kriakunov K.N.
Assessment of prevalence of allergic rhinitis and bronchial asthma in Samara region
Blachentsev K.V., Manzhos M.V., Fedenko E.S., Kaganova T.I.
Endothelial dysfunction in patients with bronchial asthma
Sobko E.A., Kraposhina A.Y., Ryazanova N.G., Ischenko O.P., Demko I.V., Salmina A.B., Eidemiller N.S., Gerzheg G.E.
Features of sensitization to widespread allergens in residents of St. Petersburg and the Leningrad region with common allergic deseases
Aak O.V., Sobolev A.V.
Peculiarities of inflammatory process and markers of inflammation in patients with bronchial asthma and COPD
Fedoseev G.B., Trofimov V.I., Timchik V.G., Negrutsa K.V., Gorovneva E.V., Razumovskaya T.S., Alexandrin V.A., Kryakunov K.N., Filippova N.A., Birulya I.V.
ATOPIC DISEASES WITHOUT SYSTEMIC SENSIBILIZATION
Korostovtsev D.S., Galenko L.A., Trusova O.V., Kamaev A.V., Makarova I.V.
Oropharyngeal microbiota features in patients with bronchial asthma, depending on the severity of the disease and the level of control
Fedosenko S.V., Ogorodova L.M., Popenko A.S., Petrov V.A., Tyacht A.V., Saltykova I.V., Deev I.A., Kulikov E.S., Kirillova N.A., Govorun V.M., Kostryukova E.S.
Efficacy and safety of montelukast in patients with asthma and allergic rhinitis in routine clinical practice: results of a prospective multicenter observational program
Sidorenko I.V., Zahargevskaya T.V.
THE STUDY OF BALANCE OF Th1/Th2 IMMUNE RESPONSE DURING VIRUS-INDUCED ASTHMA EXACERBATION
Gaisina A.R., Shilovskiy I.P., Nikonova A.A., Sundukova M.S., Zaretskaia M.A., Smirnov V.V., Kamishnikov O.Y., Ivanova A.S., Khaitov M.R.
Allergological and immunological parameters and effectiveness of treatment of timely and later diagnosed bronchial asthma in children
Fayzullina R.M., Samigullina N.V.
Cross-sectional study of allergen sensitization in pre-school children living in urban environment of the Altai region with asthma and/or rhinitis
Shakhova N.V., Kamaltynova E.M., Lobanov Y.P., Kashinskaya T.S.
Immunological and allergological aspects of macrolides application in clinic
Balmasova I.P., Eremina O.F., Gul'tyaev M.M., Popova O.V., Balmasova I.P., Eremina O.F., Gultyaev M.M., Popova O.V.
1 - 100 of 178 Items 1 2 > >> 

Search tips:

  • Search terms are case-insensitive
  • Common words are ignored
  • By default only articles containing all terms in the query are returned (i.e., AND is implied)
  • Combine multiple words with OR to find articles containing either term; e.g., education OR research
  • Use parentheses to create more complex queries; e.g., archive ((journal OR conference) NOT theses)
  • Search for an exact phrase by putting it in quotes; e.g., "open access publishing"
  • Exclude a word by prefixing it with - or NOT; e.g. online -politics or online NOT politics
  • Use * in a term as a wildcard to match any sequence of characters; e.g., soci* morality would match documents containing "sociological" or "societal"

This website uses cookies

You consent to our cookies if you continue to use our website.

About Cookies