Open Access Open Access  Restricted Access Access granted  Restricted Access Subscription or Fee Access

Vol 5, No 3 (2008)

Articles
DIAGNOSTIChESKAYa ZNAChIMOST' KOZhNYKhPROB I OPREDELENIYa aLLERGEN-SPETsIFIChESKOGO IgE PRI RESPIRATORNOYI PIShchEVOY ALLERGII
Chitaeva V.G., Gushchin I.S.
Russian Journal of Allergy. 2008;5(3):3-14
views
Restricted Access
βDEFENZINY: SVOYSTVA I FUNKTsII
Budikhina A.S., Pinegin B.V.
Russian Journal of Allergy. 2008;5(3):15-21
views
Restricted Access
OTsENKA KAChESTVA VEDENIYa BOL'NYKhBRONKhIAL'NOY ASTMOY V AMBULATORNOYPRAKTIKE
Tsukanova I.V., Emel'yanov A.V., Fedoseev G.B., Sergeeva G.R., Bakanina L.A., Lisitsyna N.F., Nikitina E.Y.
Russian Journal of Allergy. 2008;5(3):22-26
views
Restricted Access
KLINIKOIMMUNOLOGIChESKAYa OTsENKAEFFEKTIVNOSTI RAZLIChNYKh SKhEMSUBLINGVAL'NOY ALLERGENSPETsIFIChESKOYIMMUNOTERAPII PRI POLLINOZE
Manzhos M.V., S Fedenko E., A Myagkova M., Molotilov B.A., Petrocheno S.N., Demerchyan S.A., Abramenko T.V., Kulakova I.A.
Russian Journal of Allergy. 2008;5(3):27-31
views
Restricted Access
FAKTORY, SNIZhAYuShchIE KAChESTVO ZhIZNIBOL'NYKh BRONKhIAL'NOY ASTMOYV SOChETANII S GIPERTONIChESKOY BOLEZN'Yu,I PUTI IKh KORREKTsII
Latysheva E.A., Kurbacheva O.M., Gendlin G.E.
Russian Journal of Allergy. 2008;5(3):32-35
views
Restricted Access
KRAPIVNITsA I ANGIOOTEK:REKOMENDATsII DLYa PRAKTIChESKIKh VRAChEYROSSIYSKIY NATsIONAL'NYY SOGLASITEL'NYY DOKUMENT (Chast' 1)
Astaf'eva N.G., Borzova E.Y., Goryachkina L.A., Danilycheva I.V., Emel'yanov A.V., Kochergin N.G., Luss L.V., Meshkova R.Y., Monakhov K.N., Pampura A.N., Revyakina V.A., Sidorenko I.V., Smirnova G.I., Fedenko E.S., Tsyvkina G.I.
Russian Journal of Allergy. 2008;5(3):36-42
views
Restricted Access
POKAZATELI SEKRETORNOGO IMMUNITETASLYuNY U DETEY DOShKOL'NOGO VOZRASTAS ATOPIChESKIM DERMATITOM V SOChETANIIS RESPIRATORNOY ALLERGIEY
Mareeva I.M., Teplova S.N., Minakina O.L.
Russian Journal of Allergy. 2008;5(3):43-48
views
Restricted Access
Novye vozmozhnosti ispol'zovaniya«Allertesta» pri diagnostikekontaktnogo dermatita u bol'nykhlateksnoy allergiey
Luss L.V., Uspenskaya K.S.
Russian Journal of Allergy. 2008;5(3):49-56
views
Restricted Access
Atopicheskiy dermatit u detey.Sovremenna ya problema
Revyakina V.A., Agafonov A.S.
Russian Journal of Allergy. 2008;5(3):57-61
views
Restricted Access

This website uses cookies

You consent to our cookies if you continue to use our website.

About Cookies