Gushchin I.S. Institute of Immunology, Moscow, Russia Key words: airway epithelial barrier, allergens, innate immune response The paper is focused …

Glushkova E.F.1, Surovenko T.N.2, Shartanova N.V.1, Krasnova J.N.3 1 Institute of Immunology, Moscow, Russia 2 Pacific State Medical University, Vladivostok, …

Glushkova E.F., Shartanova N.V. Institute of Immunology, Moscow, Russia Key words: asthma, obesity Recent data about the influence of obesity …

Vorzheva I.I., Chernyak B.A. Irkutsk State Medical Academy of Postgraduate Education, Russia Key words: eosinophilic esophagitis, food allergy, elimination diets, …

Slavyanskaya T.A.1, 2, Derkach V.V.2, 3, Sepiashvili R.I.1, 2 1 People’s Friendship University of Russia, Moscow 2 Institute of Immunophysiology, …

Migacheva N.B.1, Zhestkov A.V.1, Kaganova T.I.1, Elisutina O.G.2, Bibarsova G.I.1, Shtyrbul O.V.2 1 Samara State Medical University, Russia 2 Institute …

Utesheva V.A.1, Bondareva G.P.2, Kryukov A.I.1, Barkhina T.G.3 1 L.I. Sverzgevsky Moscow Research and Practical Center of Otorhynolaryngology, Russia 2 …

Tsarev S.V. Institute of Immunology, Moscow, Russia Key words: asthma, exercise-induced bronchoconstriction, leukotriene, montelukast The article discusses pathogenesis, clinical features …

Reviykina V.A., Larkova I.A., Kuvshinova E.D., Shavkina M.I., Boitcov M.V., Mukhortykh V.A. Scientific Research Institute of Nutrition, Moscow, Russia Key …

Elisyutina O.G., Fedenko E.S., Boldyreva M.N., Gudima G.O. Institute of Immunology, Moscow, Russia Key words: atopic dermatitis, immunopathogenesis, cytokines AD …

Page 1 of 41234