Prylutskyi O.S., Tkachenko K.Ye., Rogovaia Yu.D., Abylgazinova N.B. Donetsk National Medical University named after Gorky, Ukrainia Key words: histamine, prick-test, …