Fedoseev G.B., Trofimov V.I., Timchik V.G., Negrutsa K.V., Golubeva V.I., Gorovneva E.V., Razumovskaya T.S., Birula I.V., Alexandrin V.A., Kryakunov K.N. …

Astafieva N.1, Ilina N.2, Kurbacheva O.2, Namazova -Baranova L.3, Nenasheva N.4 1 Saratov’s State Medical University named after Razumovsky, Russia …

Khlebnikova A.N. First Moscow State Medical University, Moscow, Russia Key words: epidermal barrier, eczema, psoriasis, fissure, protective agents, treatment, emolients, …

Fedoseev G.B.1, Trofimov V.I.1, Timchik V.G.1, Negrutsa K.V.1, Gorovneva E.V.2, Razumovskaya T.S.1, Alexandrin V.A.1, Kryakunov K.N.1, Filippova N.A.1, Birulya I.V.2 …

Fedoseev G.B., Trofimov V.I., Shailieva L.O.,Eliseeva M.V., Kriakunov K.N. M.V. Chernorutski Hospital Therapy Department; Saint-Petersburg State Pavlov Medical University Key …

Fassakhov R.S.1, 2, Reshetnikova I.D.1, 2, Safina L.F.1, 2 1 Kazan Scientific Research Institute of Epidemiology and Microbiology, Russia 2 Kazan State …

Avdeev S.N. Institute of Pulmonology, Moscow, Russia Key words: asthma, inhaled corticosteroids, beclomethasone dipropionate, nebulized therapy Beclomethasone dipropionate (BDP, Clenil …

Lebedeva N.V., Myasnikova T.N., Latysheva T.V. Institute of Immunology, Moscow, Russia Key words: hypersensitivity reactions, iodinated contrast media, skin tests …

Revyakina V.A., Timofeeva A.M., Monosova O.Y., Kuvshinova E.D. Research Institute of Nutrition, Russian Academy of Medical Sciences, Moscow Key words: …