Revyakina V.A., Shekhetov A.A., Kiseleva M.A., Larkova I.A., Kuvshinova E.D., Shavkina M.I., Mukhortykh V.A. Federal Research Centre of Nutrition and …

Vorzheva I.I.1, Neustroev V.G.2, Raevskaya L.Y.2, Chernyak B.A.1 1 Irkutsk State Medical Academy of Postgraduate Education, Russia 2 Irkutsk Diagnostic …

Danilycheva I.V., Shulzhenko А.Е., Bondarenko N.G. Institute of Immunology, Moscow, Russia Key words: chronic urticaria, оmalizumab Omalizumab – monoclonal therapeutic …

Elisutina O.G.1, Shtyrbul О.V.1, Pampura A.N.2, Erina O.A.1, Fedenko E.S.1 1 Institute of Immunology, Moscow, Russia 2 Allergy Department, Veltischev …

Fatenkov O.V.1, Kuzmina T.M.1, Rubanenko O.A.1, Lobankova O.I.1, 2, Arsenjeva E.A.1, 2 1 Samara state medical university, Russia 2 Samara …

Khludova L.G., Myasnikova T.N., Romanova T.S., Latysheva T.V. Institute of Immunology, Moscow Russia Key words: systemic mastocytosis, anaphylaxis, drug hypersensitivity, …

Latysheva E.A. Institute of Immunology, Moscow, Russia Key words: primary immunodeficiency, common variable immune deficiency, brain tumor, immunoglobulins Primary immunodeficiencies …