Contents Reviews Glushkova E.F., Surovenko T.N., Shartanova N.V., Krasnova J.N. Asthma induced by physical effort – the problem of a …

· Tags:

Glushkova E.F.1, Surovenko T.N.2, Shartanova N.V.1, Krasnova J.N.3 1 Institute of Immunology, Moscow, Russia 2 Pacific State Medical University, Vladivostok, …

· Tags:

Kurbacheva O.M.1, Zhestkov A.V.2, Nagatkin D.A.3, Kulagina V.V.4, Nagatkina O.V.4 1 Institute of Immunology, Moscow, Russia 2 Samara State Medical …

Sizyakina L.P., Andreevа I.I. Rostov State Medical University, Rostov-on-Don, Russia Key words: primary immunodeficiency, agammaglobulinemia, innate immunity, cytolytic activity In …

Vorzheva I.I.1, Neustroev V.G.2, Raevskaya L.Y.2, Chernyak B.A.1 1 Irkutsk State Medical Academy of Postgraduate Education, Russia 2 Irkutsk Diagnostic …

Danilycheva I.V., Shulzhenko А.Е., Bondarenko N.G. Institute of Immunology, Moscow, Russia Key words: chronic urticaria, оmalizumab Omalizumab – monoclonal therapeutic …

Levashеva S.V., Etkina E.I., Fazylova A.A., Sakaeva G.D., Babenkova L.I., Orlova N.A. Public budgetary educational institution of higher education «Bashkir …

Sentsova T.B.1, Vorozhko I.V.1, Chernyak O.O.1, Revyakina V.A.1, Timofeeva A.G.1, Mukhortyh V.A.1, Donnikov A.E.2 1 Scientific Research Institute of Nutrition, …

Fedoskova T.G.1, Svistushkin V.M.2, Shevchik E.A.2 1 Institute of Immunology, Moscow, Russia 2 I.M. Sechenov First Moscow State Medical University, …

Sidorenko I.V., Zahargevskaya T.V. Department of Clinical Immunology and Allergology, I.M. Sechenov First Moscow State Medical University, Moscow, Russia Key …

Nenasheva N.M.1, Ilina N.I.2, Fedoskova T.G.2 1 Russian Medical Academy for Postgraduate Education, Moscow 2 Institute of Immunology, Moscow, Russia …