Contents Reviews Zhukova D.G., Fedenko E.S., Yudin A.A., Tsyvkina E.A. Perioperative drug hypersensitivity reactions p.3-10 Gushchin I.S. Polyfunctional antiallergic potencies …

· Tags:

Zhukova D.G.1, Fedenko E.S.2, Yudin A.A.1, Tsyvkina E.A.1 1   Central clinical hospital of the Russian Academy of sciences, Moscow, Russia …

· Tags:

Gushchin I.S. Institute of Immunology, Moscow, Russia Key words: histamine, histamine receptors, inverse agonists, receptor occupancy, H1-antihistamines, allergic rhinitis, chronic …

Ilyina N.I., Luss L.V., Kurbacheva O.M., Nazarova E.V., Pavlova K.S. Institute of Immunology, Moscow, Russia Key words: allergic diseases, allergic …

Manzhos M.V.1, Blachentsev K.V.2, Khabibulina L.R.1, Vlasova N.V.3, Kavelenova L.M.3 1   NOU VPO the medical institute «Reaviz», Samara, Russia 2   …

Vilegzhanina T.G. Institute of Immunology, Moscow, Russia Key words: inhaled drugs, bronchial asthma, dry powder inhaler, Easyhaler According to current …

Fedoseev G.B.1, Trofimov V.I.1, Timchik V.G.1, Negrutsa K.V.1, Gorovneva E.V.2, Razumovskaya T.S.1, Alexandrin V.A.1, Kryakunov K.N.1, Filippova N.A.1, Birulya I.V.2 …

Smirnova G.I. I.M. Sechenov First Moscow State Medical University Key words: atopic dermatitis, bacterial, fungal and viral skin infections in …

Ilina N.I., Latysheva E.A. Institute of Immunology Russia, Moscow Key words: bronchial asthma, ciclesonide, Alvesco, pMDA, HFA The article presents …

Belov V.A. The «Clinical Research Institute of Pediatry» Stand-Alone Structural Unit of the Pirogov Russian National Research Medical University under …

Marius-Anton Ionescu, MD, PhD Dermatology Outpatient Clinic «Saint-Louis» University Hospital, Paris, France Key words: skin barrier, skin diseases, antimicrobial peptides …